WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Jak liczyć punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawą przyjęcia na I rok studiów:

 1. I stopnia oraz jednolitych magisterskich jest dla kandydatów legitymujących:
  1. nową matura - % pkt. ze świadectwa dojrzałości lub aneksu,
  2. "starą matura" - oceny ze świadectwa dojrzałości lub % pkt. z zaświadczenia OKE,
  3. międzynarodową, europejską - oceny z dyplomu,
  4. zagraniczną - % pkt z egzaminu wstępnego lub punkty.
 2. II stopnia jest średnia ocen z całego toku studiów.

 

Kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

 1. zobowiazani są do wpisania wyników ze świadectwa dojrzałości (nowa, "stara" matura) i dyplomu matury IB/EB (międzynarodowa, europejska).
 2. Komisja Rekrtuacyjna wpisze punkty:
  1. dla osób z maturą zagraniczną (wyniki pisemnego egzaminu wstępnego oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych uzyskanych w krajach należących do UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej),
  2. egzaminu sprawnościowego - kierunek ratownictwo medyczne,
  3. egzaminu manualnego - kierunek techniki dnetystyczne.
 3. w formularzu elektronicznym należy wpisać wyniki ze świadectwa/dyplomu - nie przeliczamy żadnych punktów /ocen,
 4. Komisja Rekrutacyjna przeliczy oceny/punkty według zasad postępowania rekrutacyjnego na punktację kwalifikacyjną,
 5. informacja o wpisaniu punktów, jak i braku wpisania punktów przez kandydata pojawi się w koncie rekrutacyjnym kandydata,

 

Uwaga:

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o studia w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:
  1. cudzoziemcami - obywatelami   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o  Wolnym  Handlu  (EFTA) - strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadaczami Karty Polaka,
  3. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  4. osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  5. cudzoziemcami, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. cudzoziemcami, którzy korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. cudzoziemcami, którzy korzystają z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  9. osobami będącymi małżonkami, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  10. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
  11. cudzoziemcami - posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

jednolite studia magisterskie

I stopnia

studia II stopnia

Aktualności rekrutacyjne