WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Egzaminy na studia

egzamin manulany

 1. Egzamin odbędzie się ... 2022 roku.
 2. Lista osób dopuszczonych do egzaminu manualnego - ZOBACZ.
 3. Trwać będzie - 90 minut.
 4. Przeprowadzany jest w formie praktycznego wykonania zadania, które sprawdza umiejętności manualne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne.
 5. Dotyczy wszystkich kandydatów bez względu na rodzaj posiadanej matury.
 6. Nie sprzystąpienie do egzaminuskutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
 7. Egzamin manualny polega na:
  1. wykonaniu rysunku technicznego siekacza górnego przyśrodkowego zgodnie z rzutem: powierzchni wargowej na płaszczyznę czołową, powierzchni przyśrodkowej w rzucie na płaszczyznę strzałkową,
  2. wymodelowaniu z plasteliny lub wycięciu z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.
 8. Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów..
 9. Wyniki egzaminu wprowadza do systemu rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna.
 10. Na egzamin kandydat zobowiązany jest przynieść ze sobą:
  1. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się regulaminem (poniżej);
  2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem;
  3. ołówek HB;
  4. linijkę;
  5. temperówkę;
  6. gumkę do ścierania;
  7. papier milimetrowy;
  8. format A4 (2 sztuki);
  9. plastelinę lub mydło w kostce prostokątnej;
  10. nożyk do wosku.
 11. Regulamin egzaminu manualnego pobierz
 12. Oświadczenie o zapoznaniu sie z regulaminem egzaminu manualnego pobierz
 13. Uwaga: W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej przed terminem egzaminu, kandydat zobowiązany jest przedstawić Komisji Egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w dniu egzaminu.