WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW

WYMAGANYCH OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

 

 1. Warunkiem dokonania wpisu na studia kandydata wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia, jest dostarczenie w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów. 
 2. Komplet dokumentów oraz dokonanie wpisu może być złożone przez pełnomocnika po okazaniu odpowiedniego upoważnienia (zobacz tutaj).

 3. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.
 5. W przypadku kandydatów będących studentami innego kierunku studiów dopuszcza się możliwość złożenia odpisu dokumentu matury, wówczas kandydat składa dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub inny dokument poświadczający status studenta.
 6. Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język polski dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (zobacz tutaj) albo oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 7. Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej wiązanej teczce formatu A4.
 8. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów (więcej informacji tutaj):
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie (zobacz tutaj).
 9. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć:
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie (zobacz tutaj);
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

Aktualności rekrutacyjne