WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wykaz dokumentów

 1. Kandydaci nie dostarczają żadnych dokumentów na etapie rejestracji elektronicznej na studia.
  1. wyjątek stanową jedynie kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inna  niż  świadectwo  IB  oraz EB) uzyskaną w państwach członkowskich:Unii    Europejskiej    (UE), Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  lub  Konfederacji  Szwajcarskiej, zobowiązani są w  terminie  rejestracji  na  studia dostarczyć do Biura Rekrutacji - zobacz zakładka kontakt:
   1. uwierzytelnione  świadectwo  maturalne  (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą na nim skalą ocen,
   2. tłumaczenie świadectwa na język polski zgodnie z pkt. 6.
 2. Warunkiem dokonania wpisu na studia kandydata wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia, jest dostarczenie w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (adresy Komisji Rekrutacyjnych) kompletu wymaganych dokumentów. 
 3. Komplet dokumentów oraz dokonanie wpisu może być złożone przez pełnomocnika po okazaniu odpowiedniego upoważnienia (zobacz tutaj).

 4. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.
 6. Dokumenty, które zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy dołączyć poświadczone tłumaczenie na język polski i uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (zobacz tutaj) lub

  2. osobę  zarejestrowaną  jako  osoba  pełniąca  funkcję  odpowiadającą  funkcji  tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie  członkowskim  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) - stronie  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  państwie  członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny  państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 7. Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej wiązanej teczce formatu A4.
 8. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów:
  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie (więcej informacji tutaj).
 9. Rezygnacja ze studiów.
  1. Wzór rezygnacji z podjęcia studiów - pobierz
  2. Kandydat może złozyć: osobiście, przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie (zobacz tutaj), drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.