WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wykaz dokumentów

 1. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.
 2. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów.
 3. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.
 4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi przekazanymi wcześniej w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych, uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów, za wyjątkiem sytuacji wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.
 5. Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język polski dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - zobacz tutaj.
 6. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów (więcej informacji tutaj):
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.
 7. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć:
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie;
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.