WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wykaz dokumentów

 1. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (nie uwzględnia się daty stempla pocztowego).
 2. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów.
 3. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.
 4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi przekazanymi wcześniej w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych, uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów, za wyjątkiem sytuacji wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.
 5. Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć z załączonym tłumaczeniem na język polski dokonanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - zobacz tutaj.
 6. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów (więcej informacji tutaj):
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.
 7. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć:
  1. osobiście;
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie;
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,

podczas rekrutacji 2017: