WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Studia w języku angielskim dla obywateli polskich

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały przyjęte na I rok studiów na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana Wydziału Lekarskiego (po złożeniu dokumentów w WKR) i wniesienia opłaty w wysokości określonej Zarządzeniem Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 – zobacz - (§ 1 ust. 2)