WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Studia w języku angielskim dla obywateli polskich

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały przyjęte na I rok studiów na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana (po złożeniu dokumentów w WKR) i wniesienia opłaty, w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora nr 65/2017 z dn. 13.06.2017.

Aktualności rekrutacyjne