WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Studia w języku angielskim dla obywateli polskich

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały przyjęte na I rok studiów na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana Wydziału Lekarskiego (po złożeniu dokumentów w WKR) i wniesienia opłaty w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora nr 31/2020 z dnia 26 marca 2020 – zobacz - (§ 1 ust. 2)