WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika, który musi posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez kandydata, a w przypadku składania dokumentów na studia niestacjonarne wymagane jest upoważnienie potwierdzone notarialnie – inne upoważnienie nie będzie uznawane. 

 

Ponadto w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wymagane jest notarialne lub urzędowe poświadczenie kserokopii dowodu osobistego.

Poświadczenie takie kandydat może uzyskać w Biurze Rekrutacji UM w Lublinie- Aleje Racławickie 1, pok. 11 i 12, w godz. 7:30 - 15:00. Należy mieć ze sobą kserokopię dowodu oraz oryginał dowodu do wglądu. 

 

Wzór pełnomocnictwa znajdziesz - pobierz.