WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika, który:

 

  1. musi posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór druku poniżej),
  2. legitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem, dokumentem którego dane zostały zawarte w pełnomocnictwie.

 

Pondato pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (dokumentu zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 

Wzór pełnomocnictwa na okres procesu rekrutacji 2019 - pobierz