WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

 1. Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:
  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo,
  3. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny)
 2. W czynnościach  związanych  z  procedurą rekrutacji  na  studia,  kandydata  może reprezentować:
  1. pełnomocnik,  który  podczas  dokonywania  tych  czynności  składa  pełnomocnictwo: podpisane  przez  kandydata  oraz  legitymuje  się  swoim  dowodem  osobistym  lub paszportem,
  2. przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny),  w  przypadku  osób,  które  nie ukończyły 18 roku życia.
 3. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym   w formularzu rejestracyjnym).
 4. Kandydat małoletni (nie ukończył 18 lat), zobowiązany jest złożyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego. Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.