WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika.

 

Osoba taka legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem, którego dane zostały zamieszczone na druku pełnomocnictwa oraz musi posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (poniżej).

 

Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 

Wzór pełnomocnictwa na okres procesu rekrutacji 2021 - pobierz