WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Odwołania od decyzji

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

 2. Każdy kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na I rok studiów lub odmowę przyjęcia na studia od WKR w formie pisemnej.

 3. Od decyzji WKR służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

 5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

ODWOŁANIA
 1. Wniesienie odwołania przysługuje każdemu kandydatowi. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
 2. Odwołanie złożone przed wydaniem decyzji nie będzie rozpatrywane.
 3. Od publikowanych na stronie internetowej list nie przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od otrzymanej decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną doręczoną kandydatowi w formie pisemnej.
 4. Wnosząc odwołanie, należy pamiętać o następujących warunkach:
  1. odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji;
  2. w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.