WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Odwołania od decyzji

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

  2. Każdy kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie (przyjęcie) na I rok studiów lub odmowę przyjęcia na studia od WKR w formie pisemnej.

  3. Od decyzji WKR służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    1. Wniesienie odwołania przysługuje każdemu kandydatowi.
    2. Odwołanie złożone przed wydaniem decyzji nie będzie rozpatrywane.
    3. Od publikowanych na stronie internetowej list nie przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od otrzymanej decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną doręczoną kandydatowi w formie pisemnej.
  4. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zobacz lokalizację.