WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie i kiedy znajdę wyniki rekrutacji?
  Wyniki rekrutacji, uczelnia zamieszcza na stronie internetowej: http://wynikirekrutacji.umlub.pl/. Zamieszczane są zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem postępowania rekrutacyjnego.
 2. Co oznacza nazwa danej listy?
  - lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów – to kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek, którzy powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
  - lista osób niezakwalifikowanych z przyczyn formalno-prawnych – kandydaci, którzy nie spełnili warunków przyjęć i postępowania rekrutacyjnego,
  - lista rezerwowa kandydatów – są to kandydaci oczekujący na przyjęcie, aż do momentu obniżenia punktacji, która pozwoli ich wstępnie zakwalifikować do przyjęcia na listę osób wstepnie zakwalifikowanych, 
  - lista kandydatów przyjętych – wykaz osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, które złożyły już komplet dokumentów.
 3. Co oznacza termin "przedmiot preferencyjny"?
  Jest to przedmiot, który Uczelnia określa w warunkach naboru na studia, zdawany jest przez kandydata na maturze.
 4. Nie mogę zalogować się na konto rekrutacyjne utworzone rok temu. Dlaczego?
  Konta utworzone podczas poprzedniej rekrutacji zostają skasowane przed rozpoczęciem aktualnego naboru. W celu zarejestrowania się na studia, kandydaci zobligowani są do założenia ponownie konta.
 5. Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia?
  Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.
 6. Czy można starać się o przyjęcie na kilka kierunków studiów jednocześnie?
  Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.
 7. Czy na każdy kierunek trzeba dokonywać odrębnej rejestracji?
  Podczas rejestracji kandydat zakłada jedno konto główne, na którym dokonuje wyboru kierunku/ów studiów, na które chce ubiegać się o przyjęcie .
 8. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich.
 9. Wprowadziłem dane (osobowe, punktację) do sytemu elektronicznej rejestracji, a one później zniknęły - jak to możliwe?
  Sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy kandydat nie potwierdził wpisu komendą „Zapisz/Zatwierdź dane”.
 10. Nie posiadam drugiego imienia - czy mam coś wpisać w to pole?
  Nie, wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa „brak” lub „nie posiadam” będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata oraz znajdzie się w przypadku przyjęcia na studia, na legitymacji studenckiej.
 11. Nie otrzymałem/am wiadomości potwierdzającej rejestrację.
  Sprawdź, czy mail potwierdzający rejestrację nie został skategoryzowany jako spam, czyli niechciana wiadomość mailowa (może znajdować się w folderze Spam lub Niechciane wiadomości, itp. w Twojej skrzynce mailowej). Nawet, jeśli nie znalazłeś/aś tej wiadomości (a rejestracja została ukończona), spróbuj zalogować się do systemu z numerem kandydata jako loginem i hasłem podanym przez Ciebie podczas rejestracji. Brak wiadomości może również oznaczać, że rejestracja nie zakończyła się powodzeniem. Proces rejestracji lub zmiany danych zawsze kończy się podsumowaniem oraz przyciskiem ZATWIERDŹ DANE na ostatniej stronie procesu rejestracji! W systemie nie ma zapisanych żadnych informacji dopóki nie zostanie kliknięty ten przycisk. Jeśli rejestracja (zmiana danych) została przerwana wcześniej, należy ponownie ją rozpocząć.
 12. Zapomniałem/am, jaki jest mój login.
  Loginem do konta jest adres e-mail kandydata, który podał podczas rejestracji. Jeśli go nie pamiętasz i nie możesz odnaleźć maila potwierdzającego rejestrację, to skontaktuj się z odpowiednią komisją rekrutacyjną. Kontakt do Komisji - zobacz tutaj
 13. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła?
  Osoby, które zapomniały hasła są zobowiązane do skorzystania z opcji: „odzyskiwanie hasła”. Nowe hasło jest przesyłane kandydatowi na adres e-mail, który podał podczas internetowej rejestracji. Jeżeli uruchomienie opcji „odzyskiwanie hasła” nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjna - zobacz tutaj
 14. Nie mogę zalogować się do systemu, komunikat: Autoryzacja nie powiodła się.
  Podane hasło nie jest właściwe dla danego loginu. Należy poprawnie wprowadzić login i hasło (ważna jest wielkość liter).
 15. Po dziesięciokrotnym błędnym wpisaniu hasła, system zablokuje konto.
  Należy wówczas skorzystać z systemu odzyskiwania hasła, jeśli to nie odniesie oczekiwanych rezultatów, należy skontaktować się z obsługą rekrutacji, celem odblokowania konta.
 16. Po zalogowaniu się do systemu nie mogę otworzyć załączników lub wydrukować formularza.
  Aby wydrukować załączniki lub formularz, należy mieć odblokowane wyskakujące okienka, zainstalowaną aplikację Adobe Reader. Jeśli problem dalej występuje, spróbuj wydrukować załączniki lub formularz na innym komputerze.
 17. Gdzie mogę znaleźć nr rachunku bankowego, na który mam wnieść opłatę rekrutacyjną?
  Numer rachunku bankowego znajduje się w utworzonym koncie kandydata pod przyciskiem „Opłaty rekrutacyjne”. Numer konta będzie inny na każdy wybrany kierunek.
 18. Gdzie mogę zrobić badania lekarskie i u jakiego lekarza mogę zrobić?
  Badania lekarskie dla kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Lublinie można zrobić na terenie całego kraju i u lekarza, który posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy. Wykaz ośrodków z terenu województwa lubelskiego - zobacz tutaj.
 19. Skąd mogę otrzymać skierowanie lekarskie?
  Kandydat pozyska skierowanie ze swojego konta rekrutacyjnego, które znajduje się pod przyciskiem „DRUKUJ SKIEROWANIE”.
 20. Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi?
  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji: rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię, wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie, dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej. Zwrotu, o którym mowa powyżej, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto z którego wpłynęła opłata.
 21. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie rekrutacyjnym?
  Kandydat po zalogowaniu na konto ma następujące informacje - rejestracja niezakończona ! Brak ocen/punktów ; Brak opłaty -  informacje te będą znikały po dokonaniu odpowiednich czynności np. jeśli kandydat wniesie opłatę rekrutacyjną i opłata zostanie zaksięgowana to zniknie ostatnia informacja tj. Brak opłaty.
 22. Czy mogę wnieść opłatę rekrutacyjną przelewem elektronicznym (internetowym)? Jaki jest numer konta?
  Tak, można wnieść opłatę rekrutacyjną również takim przelewem. Aby otrzymać wymagane dane, zaloguj się na swoje konto rekrutacyjne i wybierz opcję „Opłaty Rekrutacyjne”.
  Możesz wówczas wydrukować gotowy formularz polecenia przelewu lub skorzystać z podanych tam danych. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na nr konta oraz tytuł przelewu.
  Pamiętaj, że na różne kierunki będą różne numery rachunków!
  Jeśli zarejestrowałeś/aś się na kilka kierunków, należy sprawdzić numer konta bankowego na każdym wybranym kierunku studiów.
 23. Czy istnieje wzór podania pełnomocnictwa?
  Tak, istnieje. Przeznaczony jest dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podpisuje pełnomocnistwo własnoręcznie. Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu kandydata musi posiadać przy sobie pełnomocnictwo, kserokopię dokumentu tożsamości kandydata poświadczoną notarialnie lub urzędowo oraz komplet wymaganych dokumentów.
 24. Na jakich zasadach można wycofać dokumenty?
  Rezygnacja ze studiów jest procesem nieodwracalnym, można zrezygnować na każdym etapie procesu rekrutacji. Rezygnację należy złożyć w siedzibie odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w formie pisemnej rezygnacji ze studiów.
 25. Czy muszę robić ponownie badania lekarskie jeśli: robiłam/em je w zeszłym roku , robiłam/em na inną medyczną/ nie medyczną uczelnię.

  Tak.

 26. Czy kandydat wstępnie zakwalifikowany oznacza przyjęty na studia?
  Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po złożeniu dokumentów następuje wpis na studia.

 27. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wymagane dokumenty?
  Dokumenty kandydat składa w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Al. Racławickie 1, Lublin.
  Złożenie dokumentów przez kandydata następuje po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Na liście znajdują się informację o osobach zakwalifikowanych, tj.: indywidulany numer kandydata, jego punktacja, pełny wykaz dokumentów  oraz termin złożenia dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Więcej - zobacz

 28. Jak długo są ważne wyniki z:
  manualnego - tylko w tym roku, w którym kandydat do niego przystępuje.
 29. Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia?
  Więcej informacji - zobacz tutaj
 30. Czy istnieje instytucja wolnego słuchacza?
  Uczelnia nie przewiduje takiego trybu studiowania.
 31. Czy istnieje górna granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na studiach stacjonarnych?
  Nie ma górnej granicy wieku. 
 32. W jakim systemie odbywają się studia na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowe)?
  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, tak jak na studiach stacjonarnych.