WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Dodatkowa rekrutacja

II stopnia - fizjoterapia

 1. Rekrutacja na kierunek FIZJOTERAPIA będzie prowadzona na zasadach określonych w Uchwale Nr LXXIII/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019.
 2. Podstawą przyjęcia będzie konkurs średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane będzie zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia. W przypadku uzyskania takiej samej średniej przez większą liczbę kandydatów niż liczba pozostałych miejsc, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym będzie ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.
 3. Kandydaci zobowiązani są w terminie 1 - 2 października 2018 roku do godz. 12:00:
  1. dokonać elektronicznej rejestracji,
  2. wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną, z zastrzeżeniem pkt. 4,
  3. wpisać średnią ocen, ocenę z dyplomu,
 4. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym (bez względu na kierunek studiów) w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 2018/2019 są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 5. Kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 2018/2019 wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
 6. Wyniki dodatkowej rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 2 października 2018 roku.
 7. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów składają dokumenty w dniu 3 października 2018 roku.
 8. Liczba wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na dzień 27 września 2018 roku wynosi 3. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydaci dotychczas zakwalifikowani na pierwszy rok studiów złożą rezygnacje z podjęcia studiów, liczba miejsc zostanie odpowiednio zwiększona.
 9. W ramach dodatkowej rekrutacji zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełnią warunki określone Uchwałą senatu i niniejszym Zarządzeniem oraz uzyskają najwyższą punktację - średnią ocen ze studiów - mieszczącą się w ramach wolnych miejsc oraz w terminie złożą komplet wymaganych dokumentów.

 

 • Uchwała Nr LXXIII/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie dodatkowej rekrutacji - pobierz plik