WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Biomedycyna studia II stopnia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie od roku akademickiego 2018/2019

uruchamia na kierunku biomedycyna nowy poziom kształcenia - stacjonarne studia II studia

 

  1. Studia mają na celu wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych.
  2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna będzie:
    1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich;
    2. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym,
  3. Kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna lub studiów drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski,
  4. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej nie wlicza się oceny z pracy licencjackiej, magisterskiej i obrony z pracy licencjackiej i magisterskiej
  5. Pełny tekst warunków rekrutacji - zobacz tutaj